TMP tạo thuận lợi cho REE nhận chuyển nhượng 16 triệu cổ phần từ EVN Finance

ĐHCĐ của Công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ (TMP) cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2013 với 781 triệu kWh điện sản xuất, doanh thu 402 tỷ đồng và lãi sau thuế 77,66 tỷ đồng.

 

Không có ý kiến thảo luận nào tại đại hội liên quan việc chuyển nhượng cổ phần không cần chào mua công khai, đại hội cổ đông của TMP đã tạo điều kiện cho CTCP Cơ điện lạnh (REE) trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau EVN.

REE đã được ĐHCĐ đồng thuận cho phép nhận chuyển nhượng 16.109.210 cổ phiếu từ Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) mà không phải chào mua công khai. Thông tin công bố giao dịch cổ phiếu của REE tại TMP gần nhất là năm 2011 với số lượng cổ phiếu nắm giữ hơn 8,7 triệu đơn vị tương đương tỷ lệ gần 12,5%.

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 cho thấy, TMP sẽ chi cổ tức 2012 tỷ lệ 15%.